53. Werken van Plato

Kleine Hippias      Symposium
Euthydemus        Phaedo
Gorgias         Theaetetus
Apologie         Parmenides
Crito          Alcidiades I
Euthyphro        De Staat
Io            De Staatsman
Menexenus        Critias
Charmides        Phaedrus
Laches          De Wetten
Lysis          Epinomis
Meno           De Sofist
Grote Hippias      Timaeus
Protagoras        Philebus
Cratylus         Brieven